در استان كرمان به علت تنوع آب و هوايي انواع محصولات كشاورزي و باغي كشت مي گردد .استان کرمان حدود 30 درصد سطح باغهاي كشور را به خود اختصاص داده است . مهمترين محصولات باغي آن عبارتند از پسته ، خرما ، مركبات و در نواحي كوهستاني و كوهپايه اي انواع درختان ميوه دانه دار و هسته دار و ميوه هاي خشك مانند گردو و بادام .
پسته با سطحي بيش از 43990 هزار هكتار ، كشت غالب استان را تشكيل مي دهد و بيشترين درآمد و سود را نصيب باغداران مي نمايد .


سطح زير كشت خرما نيز به علت درآمد و سودي كه در سالهاي باروري دارد رو به گسترش بوده و محصول غالب مناطق نيمه گرمسير استان مي باشد و اگر امكانات صدور محصول خرما از طريق بازاريابي فراهم شود و يا صنايع تبديلي و جنبي وابسته به آن در مناطق احداث گردد در توسعه اقتصادي استان نقش مهمي را ايفا خواهد كرد .


مركبات استان به علت شرايط آب و هوايي در مقايسه با مركبات ساير نقاط كشور از كيفيت بهتري برخوردار است .


سطح زير كشت محصولات سالانه استان نيز برابر 78/2 درصد از كل كشور مي باشد كه در رتبه پانزدهم قرار گرفته است در بين محصولات سالانه محصولات جاليزي و صيفي استان به علت شرايط مناسب آب و هوايي شهرستانهاي جيرفت و كهنوج از اهميت خاصي برخوردار است و بيشترين سطح زير كشت كشور را به خود اختصاص داده است .

الف – بخش كشاورزي

1- زراعت: با توجه به وضعيت جغرافيايي،استان كرمان از تنوع آب و هوايي برخوردار است كه شرايط مناسبي را براي رشد گياهان دائمي و سالانه بوجود آورده است.

سطح زير كشت و ميزان توليد كليه محصولات  زراعي استان كرمان سال زراعي 87-86

عملكرد در هكتار(كيلوگرم)

ميزان توليد(تن)

سطح زير كشت (هكتار)

نام محصول

3700

220000

58000

گندم

غلات

2500

2500

1000

ارزن

8500

136000

16000

ذرت دانه اي

3000

60000

20000

جو

-

418500

95000

جمع

1000

1550

1550

نخود

حبوبات

1000

200

200

لوبيا

700

490

700

عدس

1500

75

50

ماش

2000

100

50

باقلا

-

2415

2550

جمع

27848

6940

2480

چغندر قند

نباتات صنعتي

2600

3900

1500

پنبه

1000

150

150

گلرنگ

-

73090

4130

جمع

11700

351000

30000

يونجه

نباتات علوفه اي

45000

135000

3000

ذرت علوفه اي

6500

6500

1000

اسپرس

25000

37500

1500

ساير

-

530000

35500

جمع

24690

86729

5/3485

سيب زميني

سبزيجات و صيفي جات

28000

24529

876

پياز

5/16075

5/11172

695

گوجه فرنگي

12000

9720

810

سبزيجات برگي و عده اي

104000

3952

380

ساير

-

5/136102

5/6246

جمع

1200

840

700

آفتابگردان

دانه هاي روغني

800

320

400

گنجد

2000

600

300

گلزا

-

-

-

ساير

-

1760

1400

جمع

20920

184514

8820

هندوانه

محصولات جاليزي

16050

11211

5/698

خربزه

11635

11858

1019

خيار

12607

10704

849

طالبي و گرمك

16724

2/5017

300

كدو

-

2/223304

5/11686

جمع

13

40

30

جمع

محصولات گلخانه اي

20000

3200

1600

خصيل

ساير محصولات

-

5000

3500

ساير

-

8200

5100

جمع

-

7/1393411

161643

جمع كل محصولات زراعي

استان كرمان قابليت كشت محصولات بصورت خارج از فصل و كشت گلخانه اي را دارا  مي باشد . توليد چشمگير اين محصولات در چهار سال گذشته و امكان استفاده از تناوبهاي زراعي در مناطق خاص استان بيانگر همين مطلب است.

سطح زير كشت و ميزان توليد محصولات عمده باغي استان كرمان سال زراعي 87-86

نوع محصول

سطح زير كشت نهال (هكتار)

سطح زير كشت بارور (هكتار)

ميزان توليد(تن)

عملكرد(كيلوگرم)

پسته

43990

258544

148214

573

گردو

4904

12191

26044

3/2136

خرما

5597

19019

139005

7309

بادام

5832

10297

8/6618

643

مركبات

1528

9220

87379

9477

ساير محصولات

2/7377

45/24485

9/143583

5864

جمع

2/69228

45/333756

7/550844

 

مهمترين فرصت ها و قابليت هاي باغباني  استان

1- سهم كرمان از اراضي زير كشت باغات كشور 21 درصد مي باشد و از اين لحاظ حائز رتبه اول است . سهم عمده اي از محصولات باغي استان را محصولات سود آور و داراي قابليت صادراتي تشكيل مي دهد .

2- شرايط لازم ( مقاومت به شوري – كم آبي و سازگاري با شرايط كويري و نيمه بياباني )براي توسعه باغات پسته ( كرمان با 83 درصد از سطح زير كشت باغات پسته كشور رتبه اول را دارا است ) .

3- زمينه مساعد و لازم جهت ايجاد ترمينال هاي فن آوري بهداشتي پسته و كنترل مبارزه با زهرابه افلاتوكسين

4- نياز مبرم به توليد خزانه نهالي پيوندي از ارقام اصلاح شده درختان ميوه

5- احداث كارخانجات فن آوري زيتون به منظور روغن كشي .

6- شرايط لازم و ايده آل جهت ايجاد باغات زيتوان ، بطوري كه كم نظيرترين محيط لازم جهت توليد زيتون در مناطقي مثل بافت ، بردسير ، سيرجان و ... و جود دارد .

7 – زمينه مساعد جهت توليد گل هاي زينتي از ارقام هيبريدي .

8- شرايط لازم و محيط مناسب جهت توليد گل محمدي در بسياري از مناطق كرمان ، بطوري كه ميزان در آمد از هر هكتار گل محمدي در كرمان حدود 000/000/150 ريال است .

9- احداث مجتمع كشت و صنعت به منظور توليد الياف لايوسل ، ويسكو ، پالپ با توجه به وجود منابع طبيعي  مناسب در منطقه جنوب ، توسعه كشتزارهاي اكاليپتوس .

10- وجود چهار گمرك فعال در استان در زمينه صدور محصولات .

11- وجود مراكز تحقيقاتي و آموزش كشاورزي .

12- احداث كارخانجات توليد ماشين آلات و ادوات كشاورزي و وجود بازار مصرف مطمئن .

13-شايد بي نظيرترين منطقه جغرافيايي ، آسيا ، سرزمين جيرفت نام گرفته و يكي از قطبهاي كشاورزي كشور محسوب مي گردد ، بطوري كه در توليد محصولات جاليزي نوبرانه ، كشت هاي گلخانه اي و همچنين مر كبات ممتاز و مرغوب و حتي توليد موز ، انبه و ... به عنوان صاحب اقليم هاي متنوع از جايگاه ويژه اي در سطح ايران اسلامي برخوردار است.

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه
    
 
 

پرداخت اینترنتی قبوض