جدول محاسبه متراژ ساختمان جهت اخذ پروانه

 

طبقه

كاربري

ارتفاع(m)

تعداد

مساحت(m2)

زيرزمين

پاركينگ

2،2

تا4/2

-----

----

زيرزمين

انباري

----

----

----

همكف

مسكوني

----

----

----

همكف

تجاري

----

----

----

نيم طبقه

مسكوني

----

----

----

اول

مسكوني

----

----

----

دوم

اتاقك پله

----

----

----

بالكن درحياط*

مسكوني

----

----

----

2/1بالكن درحياط**

مسكوني

----

----

----

بالكن درمعبر***

مسكوني

----

----

----

2/1بالكن درمعبر****

مسكوني

----

----

----

 

*درصورتيكه بالكن سه طرف بسته باشد متراژكامل ثبت گردد

**درصورتيكه بالكن سه طرف باز باشد (نصف متراژدر هرطبقه ضربدر تعداد)ثبت گردد

***درصورتيكه بالكن درمعبر جزو زيربنا باشد متراژ كامل ثبت گردد

****درصورتيكه بالكن درمعبرجزو زيربنا نباشد نصف متراژثبت گردد

 

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه