• امروز دوشنبه 23 تیر 1393 ساعت 05:32
 • شهرداری کرمان

  جهت دریافت شرایط تشویقی دریافت پروانه ساختمان در بافت قدیم شهر کرمان اینجا کلیک نمائید .

  خطا
  • خطا در زمان بارگزاری خبرخوان ها

  جدول محاسبه متراژ ساختمان

  فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

  جدول محاسبه متراژ ساختمان جهت اخذ پروانه

   

  طبقه

  كاربري

  ارتفاع(m)

  تعداد

  مساحت(m2)

  زيرزمين

  پاركينگ

  2،2

  تا4/2

  -----

  ----

  زيرزمين

  انباري

  ----

  ----

  ----

  همكف

  مسكوني

  ----

  ----

  ----

  همكف

  تجاري

  ----

  ----

  ----

  نيم طبقه

  مسكوني

  ----

  ----

  ----

  اول

  مسكوني

  ----

  ----

  ----

  دوم

  اتاقك پله

  ----

  ----

  ----

  بالكن درحياط*

  مسكوني

  ----

  ----

  ----

  2/1بالكن درحياط**

  مسكوني

  ----

  ----

  ----

  بالكن درمعبر***

  مسكوني

  ----

  ----

  ----

  2/1بالكن درمعبر****

  مسكوني

  ----

  ----

  ----

   

  *درصورتيكه بالكن سه طرف بسته باشد متراژكامل ثبت گردد

  **درصورتيكه بالكن سه طرف باز باشد (نصف متراژدر هرطبقه ضربدر تعداد)ثبت گردد

  ***درصورتيكه بالكن درمعبر جزو زيربنا باشد متراژ كامل ثبت گردد

  ****درصورتيكه بالكن درمعبرجزو زيربنا نباشد نصف متراژثبت گردد